Přepravní podmínky

1. Úvodní ujednání

1.1. Společnost TOP1 SERVICE GROUP s.r.o. (dále jen TOP1DRIVE) provozuje službu „drink taxi“ – tj. odvoz klienta jeho vozem na klientem určené místo.
1.2. Všichni řidiči TOP1DRIVE jsou držiteli platného řidičského oprávnění skupiny B, mají zkušenosti s řízením mnoha druhů a tipů vozidel a jsou pojištěni pro případ vzniku odpovědnosti za škodu.
1.3. Klientem je osoba, která si objedná službu drink taxi. Přidáním klíčů, případně jiného startovacího zařízení, od přepravovaného vozu souhlasí klient s ceníkem TOP1DRIVE a přepravními podmínkami TOP1DRIVE.

2. Práva klienta

Klient má právo na bezpečnou přepravu v souladu s právními předpisy platnými v ČR do místa, které určí. Klient má právo určit trasu přepravy, pokud je v souladu s právními předpisy platnými v ČR, požadovat po řidiči doklad o zaplacení a kdykoliv ukončit přepravu vozu.

3. Povinnosti klienta

3.1.Klient odpovídá za to, že přepravované vozidlo je technicky způsobilé k provozu na pozemních komunikacích a je vybaveno dle právních předpisů platných v ČR. V případě, že přepravované vozidlo nebude technicky způsobilé k provozu na pozemních komunikacích a nebude vybaveno dle právních předpisů platných v ČR, je klient plně odpovědný za případně vzniklé škody.
3.2. Klient je při přepravě vozu povinen se připoutat a zajistit, aby byly připoutány i všechny osoby přepravované ve voze klienta, prokázat, že je oprávněn používat vozidlo a že je oprávněn vozidlo svěřit do rukou řidiče TOP1DRIVE a seznámit řidiče TOP1DRIVE s nestandardním ovládáním vozu. Pokud klient nesplní tyto podmínky, nenese TOP1DRIVE žádnou odpovědnost za přepravované vozidlo a klienta se zavazuje uhradit případně vzniklé škody.

4. Práva řidiče TOP1DRIVE

4.1. Řidič je oprávněn odmítnout přepravu při nesplnění podmínek uvedených v čl. 2 přepravních podmínek TOP1DRIVE nebo v případě překročení max. zatížení vozidla či překročení maximálního počtu přepravovaných osob než je dovoleno v TP vozidla.
4.2. Řidič TOP1DRIVE je oprávněn ukončit přepravu při ohrožení či omezení práv řidiče TOP1DRIVE nebo v případě zásahu klienta do řízení vozu. Klient je v takovém případě povinen uhradit cenu přepravy do tohoto místa dle platného ceníku a veškeré případně vzniklé škody.
4.3. Řidič TOP1DRIVE je dále oprávněn odmítnou zaparkování vozu v případě, že klient požaduje, aby byl vůz zaparkován na takové místo, které neodpovídá rozměrům vozu a řidič TOP1DRIVE by tak mohl svým jednáním přepravovaný vůz poškodit.

5. Povinnosti řidiče TOP1DRIVE

5.1. Řidič TOP1DRIVE je při odvozu klienta povinen zejména dodržovat všechny předpisy a chovat se tak, aby nezpůsobil žádnou škodu.
5.2. V případě jakéhokoli poškození vozidla je řidič TOP1DRIVE povinen vyplnit „Protokol o poškození vozidla“ a „Záznam o dopravní nehodě“, a to ve dvojím vyhotovení s tím, že každé vyhotovení bude opatřeno podpisem řidiče TOP1DRIVE, klienta a případně i dalších zúčastněných stran, nebo svědků události, včetně uvedení kontaktu na tyto osoby, přičemž 1 vyhotovení každého dokumentu odevzdá řidič TOP1DRIVE klientovi.
5.3. Řidič TOP1DRIVE je povinen po přijetí platby od klienta vystavit klientovi doklad o zaplacení.

6. Ukončení přepravy vozu

6.1. Po ukončení přepravy vozu řidičem TOP1DRIVE a po provedení platby klientem za poskytnutou službu Předá řidič TOP1DRIVE klientovi klíče od vozu, případně jiné startovací zařízení.
6.2. Převzetím klíčů od vozu, případně jiného startovacího zařízení od vozu, klient potvrzuje, že přepravovaný vůz převzal ve stavu, ve kterém ho předal řidiči TOP 1 DRIVE před poskytnutím služby drink taxi, že si zkontroloval zabezpečení vozidla proti samovolnému pojezdu a přebírá plnou zodpovědnost za toto zabezpečení a že souhlasí se zaparkováním vozidla na daném místě.

7. Závěrečná ujednání

7.1. TOP1DRIVE zajišťuje pouze převoz vozů, pro které je zapotřebí řidičské oprávnění skupiny B.
7.2. Tyto přepravní podmínky vstupují v platnost dne 1. 1. 2013 a pozbývají účinnosti zveřejněním nových přepravní podmínek na stránkách TOP1DRIVE.
Ikona - telefon

Drink taxi jedině s TOP1DRIVE

Logo - TOP1DRIVE
Odvezeme Vás společně s Vaším vozem bezpečně na místo určení, bez jakéhokoliv rizika ztráty bodů za naměřený alkohol v krvi. Pokud využijete službu odvoz vozu Brno, nehrozí Vám ani riziko vážné nehody, která by byla způsobena pod vlivem alkoholu či jiných látek.
Více o nás Facebooku
Kontakty
Objednání taxi: 734 574 101
Další telefon: 844 101 101
Copyright © 2020 TOP1DRIVE
facebook